BİLGİ BANKASI

Katılım Sigortacılığı ile alakalı yapılmış çalışmaları derlenmesi ile oluşan listeyi aşağıdan görebilirsiniz.

(Kaynak: tekâful.net adresinden alınmıştır.)

Kaynak

İsim

Yazar/Kaynak

Açıklama

Yayın Yeri

Yıl

Ortak Kitap Çalışması

İslam ve Finans

Dr. Yunus Emre Gürbüz

Tekâfül: İslami Sigorta bölümü. Tekâfülün temelleri ve İslamî açıdan değerlendirilmesi ele alınmıştır.

İsar Yayınları

2022

Ortak Kitap Çalışması

İslam Ekonomisi ve Finansı

Dr. Yunus Emre Gürbüz

İslam Ekonomisi ve Finansı isimli bu eserde, ''İslam ekonomisi ve sosyal güvenlik'', ''İslam ekonomisi ve sigortacılık'' gibi konvansiyonel bankacılık hizmetlerinde sıklıkla karşılaştığımız konuların İslami finans perspektifinde analizleri yapılmıştır.

Umuttepe Yayınları

2017

Ortak Kitap Çalışması

Güncel Dini Meseleler

Yunus Emre Gürbüz

Diyanet İşleri Başkanlığı himayelerinde düzenlenen istişare toplantısında İslami sigortacılık mütalaa edilmiştir.

Kalkan Matbaacılık, TC Diyanet İşleri Başkanlığı

2013

Ortak Kitap Çalışması

Tekâful Teorisi ve Uygulaması

Yunus Emre Gürbüz

“ Tekafül ( İslami sigortacılık ) Çalıştayı“ nın bir ürünü olan bu kitapta, ilk olarak; dünyadaki modern tekafül uygulamarına değinilmiş ve fıkhi açıdan tekafül sistemi değerlendirmeye alınmıştır.

Sakarya Üniversitesi Yayınları

2017

Makale

Yükselen Trend Katılım Sigortacılığı

Yunus Emre Gürbüz

Tekâful Sigorta Sistemi anlatılmıştır.

Katılım Finans Dergisi (56-59), TKBB

2017

Kitap

İslam Düşüncesinde Ekonomi, Banka ve Sigorta

Prof. Dr. M. Ahmet Zerka/ Abdülaziz En-Neccar Çeviri: Hayreddin Karaman

Tek eser halinde sunduğumuz iki kitaptan birisi bir *özgün model* denemesidir. Prof. Neccâr, Mısır’ın bir bölgesinde deneme amacıyla faizsiz bankalar kurmuş, aldığı sonuçları değerlendirmiş, bunların aynı zamanda bir kalkınma stratejisi olabileceği kanaatine varmış ve bu denemeyi bize beş konferansta anlatmıştır. İkinci kitap ise sigortanın İslâmîliği konusunda değerli bir inceleme ve tartışmayı ihtivâ etmektedir.

İz Yayıncılık

2017

Kitap

Faizsiz Finans Standartları

AAOIFI(Faizsiz Finans Kuruluşları Muhasebe ve Denetleme Kurumu)

TKBB’nin öncülüğünde gerçekleşen proje ile AAOIFI’nin 2015 tarihli 58 Standartını içeren Faizsiz Finans Standartları adlı kitabın tercüme edilerek İslami finans alanında uzman -konuya ilgi duyan- üniversite, sektör paydaşları ile ilgili tüm taraflara kaynak olarak kazandırılmıştır.

TKBB Yayınları

2019

Kitap

Takaful and Mutual Insurance

Editör, Serap O.Gönülal

Riskleri Yönetmek için Alternatif Yaklaşımlar

The World Bank

2012

Kitap

Islamic Insurance

Editör, Sohail Jaffer

Trendler,Fırsatlar ve Tekafülün Geleceği

www.euromoneybooks.com

2007

Tez

Dıscrete Time Surplus Process For Takaful İnsurance With Multiple Threshold Levels

Arham Achlak

Takaful çerçevesinde hesaplama yöntemi geliştirilip yeni bir risk modeli oluşturulması amaçlanmaktadır.

ODTÜ, Doç.Dr. A. Sevtap Kestel

2016

Tez

Tekafül Sigorta Sistemi ve Katılım Bankalarında Uygulanabilirliği

Abdurrahman ÇALIK

Bu çalışmada Katılım Bankaları’nın ürünlerini sürekli geliştirmek için çalıştıkları bir dönemde önemli bir ürün olarak kullanabilecekleri Tekâfül Sigorta sistemi hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Ana Bilim Dalı

2011

Tez

Tekafül Sigortacığında Ürün Geliştirme

Servet Yazıcı

Bu çalışmada öncelikle sigorta kavramı, kavramsal kökleri ve tarihçesi, İslam fıkhi açısından tartışılmış, daha sonra ise sigortacılığın Dünya'da ve Türkiye'deki durumu incelenmiştir.

Marmara Üniversitesi / Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü / Sigortacılık Ana Bilim Dalı

2015

Makale

İslâm Hukukunda Sigorta ve Fıkıh Bilginlerinin Sigortaya Yaklaşımının Genel Bir Değerlendirmesi

Dr. Hasan Hacak

Bu makale, sigortanın mahiyetini ve hükmünü tespit gayesiyle inceleme yapan İslâm hukukçularının problem çözme ve fıkhın klasik teorilerinden istifade etme yöntemlerini değerlendirerek sigorta akdi ve sisteminin fıkhî açıdan analizini yapmayı hedeflemiştir.

M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Dergisi, 2006/1

2006

Makale

Katılım Sigortacılığı ve Türkiye'deki Durumu

Doç.Dr. Haşim ÖZÜDOĞRU

Bu çalışmanın amacı; katılım sigortacılığının genel kavramsal çerçevesini ve Türkiye’deki gelişimini inceleyerek, gelişmesinin önündeki güçlü ve zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri GZFT (Swot) Analizi ile ortaya koymaktır.

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi Dergisi, 53 (1) : 1-16

2018

Makale

Tekafül (İslami) Sigortacılık Sisteminin Dünyadaki Gelişimi Ve Türkiye’de Uygulanabilirliği

Öğ.Gör. İsmail Yıldırım

Bu çalışmada; Tekafül Sigortacılık Sisteminin çalışma prensipleri ve Dünyadaki gelişimi incelenmiştir. Ayrıca bu sistemin Türkiye’ye uygunluğu ve sigortacılık sektörüne olası katkıları tartışılmıştır.

ORGANİZASYON VE YÖNETİM BİLİMLERİ DERGİSİ
Cilt 6, Sayı 2

2014

Makale

Türkiye’de Tekafül (İslami Sigorta) Uygulamaları: Problemler ve Çözüm Önerileri

Ar.Gör. Hakan Aslan

Bu çalışmayla tekafül piyasasının gelişmesi ve sistemin yaygınlaştırılabilmesi için çeşitli çözüm önerileri getirilmiştir. Bu çalışmada getirilen önerilerin, ileride bu alanda yapılacak olan çalışmalar için temel bir yol haritası belirlediği düşünülmektedir.

Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, Yıl:1, Cilt:1, Sayı:1

2015

Rapor

Global Takaful Insights 2014 Market update

Ernst & Young Global Limited

Dünya'da Tekafül Pazarı Rasyoları

EY

2014

Rapor

Finance Forward World Takaful Report 2016

Middle East Global Advisors

Finans Dünyası ve Tekafül Raporu

Middle East Global Advisors

2016

Rapor

The Global Takaful İnsurance Market

Deloitte

Tekafül Pazarı

Deloitte

-

Rapor

Stabılty Report 2017

Islamıc Finance Report

Tekafül Raporu

IFSB

2017

Kitap

National and Global Islamic Financial Architecture

Comcec

Ulusal ve Global İslami Finans Mimarisi, Problemler ve Olası Çözümler

COMCEC Coordination Office

2016

Makale

Conceptual and Operational Differences Bettween General Takaful and Conventional Insurance

Mher Mushtaq Hussain, Ahmad Tisman Pasha

Konvansiyonel Sigorta Sözleşmeleri ve Tekafül Arasındaki Farklar

Australian Journal of Business and Management Research

2011

Rapor

Takaful Business Models, Opportunities, Obstacles and Practical Recommendations for Islamisation of Insurance System in Pakistan

Abdul Wahab Abdul Rahim

Pakistan'da Sigorta Sisteminin İslamileştirilmesi için Takaful İş Modelleri, Fırsatlar, Engeller ve Pratik Öneriler

www.sidathyder.com

-

Kitap

The Rolu Op Pure Re-Takaful Operators Versus Conventional Reinsurers Envisioning The Future ''Islamic Insurance

Abouzaid Chakib

İslami Sigorta: Eğilimler, Fırsatlar ve Takaful'un Geleceği

Euromoney Institutional Investor Plc, London

2007

Makale

Sigortacılıkta Tekafül Sisteminin Değerlendirilmesi

Nilüfer Dalkılıç, Ada Ayşe Altun

Tekâful Sigorta Sistemi anlatılmıştır.

1. Ulusal Sigorta ve Aktüerya Kongresi Bildiriler Kitabı (161-168), Ankara

2013

Rapor

Global Takaful Report 2017

Milliman

Tekafül Raporu

www.milliman.com, July 2017

2017

Kitap

İslam'ın Işığında Günün Meseleleri

Hayrettin Karaman

İslam'ın Işığında Günün Meseleleri

İz Yayıncılık, Cilt:II, İstanbul

2018

Makale

Are Takaful Models Converging?

Zainal Abidin Kassim

Tekafül Modelleri Hakkında Çalışma

The 2nd International Takaful Summit 2008

2008
Tez Factors affecting the development of takaful (Islamic insurance) system in Turkey: A mixed method study Dr. Hakan Aslan Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de tekafül sisteminin gelişimini etkileyen faktörleri incelemek ve ileride daha sağlıklı bir tekafül ekosistemi için faydalı ve uygulanabilir öneriler geliştirmektir.  Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme (İngilizce) Ana Bilim Dalı / Muhasebe Finansman Bilim Dalı 2021
Tez Tekafül sigortacılığında Malezya uygulaması Yasin Şahin Tezin amacı, tekâfülde dünyanın en önde gelen ülkelerinden biri olan Malezya'nın tekafül tecrübesini ve uygulamasını incelemek ve Türkiye için örnek alınabilecek yönlerini ortaya koymaktır. İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam İktisadı ve Finansı Ana Bilim Dalı 2020
Tez Ticari ve katılım (tekafül) sigortacılığında tarafların fıkhi durumunun incelenmesi Şanbaz Yıldırım Çalışmada ticari sigortada ve katılım sigortasında tarafların kimlerden oluştuğu ve taraflar arasında nasıl bir akit yapıldığı tespit edilmeye çalışılmıştır. İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı 2020
Tez Tekâfül sisteminde vekalet ve mudarabe modelleri Abdullah Onur Bu tezde tekâfül sistemi vekalet ve mudarabe akitleri çerçevesinde tanıtılmakta, konvansiyonel sigorta ile karşılaştırılmakta ve vekalet ve mudarabe akitlerinin sistemde uygulamasına yer verilmektedir.  İstanbul Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı 2016